Tadeusz Kobierzycki, Dr hab. Prof. UM Fryderyka Chopina - Dezintegracja Pozytywna
Dezintegracja Pozytywna > Ludzie TDP > Tadeusz Kobierzycki, Dr hab. Prof. UM Fryderyka Chopina

Tadeusz Kobierzycki, Dr hab. Prof. UM Fryderyka Chopina

Tadeusz Kobierzycki, Dr hab. Prof. UM Fryderyka Chopina (ur. 1947)   Kontakt: askeion@poczta.fm   Profesor w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie oraz profesor psychologii w Uniwersytecie Trnavskim w Bratysławie.   Pedagog i filozof, zajmuje się antropologią filozoficzną, epistemologią sztuki, psychologii, medycyny, problemami twórczości.   W latach 1970-1980 współpracował z prof. Kazimierzem Dąbrowskim. Jego teorii poświęcił […]

Tadeusz Kobierzycki, Dr hab. Prof. UM Fryderyka Chopina

(ur. 1947)

 

Kontakt: askeion@poczta.fm

 

Profesor w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie oraz profesor psychologii w Uniwersytecie Trnavskim w Bratysławie.

 

Pedagog i filozof, zajmuje się antropologią filozoficzną, epistemologią sztuki, psychologii, medycyny, problemami twórczości.

 

W latach 1970-1980 współpracował z prof. Kazimierzem Dąbrowskim. Jego teorii poświęcił prace doktorską z filozofii pt. Człowiek i osobowość w teorii dezintegracji pozytywnej (IFiS PAN, 1982).

 

W latach 1981-1984 przewodniczący Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej.

 

W latach 1984-1994 kierował, założoną przez siebie, Studencką Szkołą Higieny Psychicznej.

 

Bibliografia:

 

PUBLIKACJE NAUKOWE: KSIAŻKI I ARTYKUŁY
/Publikacje od 2001 r./
  1. Publikacje zwarte 2001-2012

2012

Jaźń i tożsamość. Studia z filozofii człowieka. (recenzenci: Alina Motycka, Robert Zaborowski) Wyd. Muzaios, Warszawa 2012, s. 287 [ISBN 978-83-61931-03-4].

Treść: Podziękowania, Wstęp, Rozdział: O poznawaniu cielesnych i niecielesnych obrazów jaźni, Rozdział II. Jaźń substancjalna, niesubstancjalna i transcendentalna: 1) Jaźń czyli rzecz myśląca: Rene Descartes, 2) Jaźń niemoralna: Blaise Pascal, 3) Ja noetyczne: Gottfried W. Leibniz, 4)Jaźń nie jest substancją: David Hume, 5) Ja transcendentalne: Immanuel Kant, 6) Jaźń jako czysty akt czynu: Johann G. Fichte, 7) Ja samo w sobie i ja dla siebie: Georg W.F. Hegel, 8) Ja i świadomość : Józef M. Hoene-Wroński; Rozdział III. Jaźń przeżyciowa, duchowa i samorealizująca się: 1) Jaźń przeżyciowa: John S. Mill, 2) Jaźń Bożo-ludzka: Bronisław F. Trentowski, 3) Jaźń duchowa: Soren Kierkegaard, 4) Jaźń jakościowa: Hippolyte Taine, 5) Jaźń wolitywna: Wilhelm Wundt, 6) Jaźń wyobrażeniowa: Wilhelm Schuppe; Rozdział IV. Jaźń zmysłowa, wspomnieniowa i wrażeniowa: 1) Jaźń wielowymiarowa: William James, 2) Jaźń wspomnieniowa: Richard Avenarius, 3) Ja cielesne: Fryderyk Nietzsche, 4) Jaźń wrażeniowa: Alois Riehl; Rozdział V. Jaźń popędowa, nieświadoma i intuicyjna: 1) Ja dynamiczne: Zygmunt Freud, 2) Jaźń intuicyjna: Henri Bergson; Rozdział VI. Jaźń fenomenologiczna, mistyczna, i antropologiczna:  1) Ja wielopostaciowe: Edmund Husserl, 2) Jaźń emergencyjna: George Mead, 3) Jaźń nieśmiertelna i wieczna: Wincenty Lutosławski, 4) Jaźń ejdetyczna: Max Scheler, 5) Ja samotność i wspólnota: Mikołaj Bierdiajew, 6) Ja i jaźń procesualna : C.G. Jung, 7) Ja, historia i praca: Stanisław Brzozowski; Rozdział VII. Jaźń dialogiczna, monadyczna i priopriatywna: 1) Ja i ty czyli bycie pomiędzy: Martin Buber, 2) Ja-Ty, absolut i dialog: Ferdynand Ebner, 3) Ja monadyczne i aksjologiczne: Henryk Elzenberg, 4) Jaźń priopriatywna: Gordon W. Allport; Rozdział VIII. Jaźń autocentryczna, egzystencjalna i policentryczna: 1) Jaźń autocentryczna i dusza: Roman Ingarden, 2) Ja substancjalne i funkcjonalne: Wincenty Granat, 3) Ja potencjalne i personalne: Kazimierz Dąbrowski, 4) Jaźń egzystencjalna, sobość i mojość : Jean-Paul Sartre, 5) Jaźń utracona I ODZYSKANA: Simone Weil; Rozdział IX. Jaźń hermeneutyczna, psychotyczna i samo zależna: 1) Ja hermeneutyczna: Paul Ricoeur, 2) Jaźń ekstatyczna i graniczna: Antoni Kępiński, 3) Jaźń samozależna i osobowa: Karol Wojtyła, 4) Jaźń istniejąca i posiadająca siebie: Mieczysław Albert  Krąpiec, 5) Jaźń aksjologiczna i transcendentalna: Józef Tischner; Rozdział X. Jaźń neurofizjologiczna, interaktywna emergencyjna:  1)Jaźń neurofizjologiczna: Jan Trąbka, 2) Jaźń pierwotna, rdzenna i biograficzna: Antonio Damasio, 3) Jaźń interaktywna i emergentystyczna: Karl Popper. Zakończenie, Bibliografia. Indeks nazwisk.

Jaźń i twórczość. Studia z filozofii człowieka. (recenzenci:  Marian Borkowski, Ewa Starzyńska-Kościuszko) Wyd. Muzaios, Warszawa 2012, s. 219 [ISBN 978-83-61931-04-1].

Treść: Podziękowania, Wstęp, Rozdział I: Ja twórcze w systemie wyobraźni i jaźni, Rozdział II: Ja twórcze w systemie jaźni jednostkowej i kulturowej; Rozdział III: ja melancholiczne w malarstwie. Jacek Malczewski; Rozdział IV: Ja indywiduacyjne w operze. Karol Szymanowski,  Rozdział V: Ja terapeutyczne na scenie teatralnej. Jerzy Krzysztoń; Rozdział VI: Ja widzące w pantomimie. Henryk Tomaszewski; Rozdział VII: Ja transgresyjne w rzeźbie muzycznej. Kazimierz Żywuszko ; Rozdział VIII: Ja syntoniczne w poezji. Zbigniew Herbert; Rozdział IX: Ja symbiotyczne w balecie. Krzysztof Pastor; Rozdział X: Ja milczące w przestrzeni muzycznej: John Cage; Apendyks: Twórczość artystyczna w systemie twórczej jaźni. Kazimierz Dąbrowski. Bibliografia, Indeks nazwisk.

2010

Muzyka współczesna i jej tożsamości (praca zbiorowa – redaktor), Warszawa 2010, s. 226.

 

2009

Beyond Love and Freedom. The Psychological Dependency Syndrome (trans.From the Polish by Filip Maj), Wyd. Muzaios, Warszawa 2009, s. 158. [ISBN 978-83-61931-01-0]

Poza miłością i wolnością. Syndrom uzależnienia psychologicznego. Wyd. Muzaios, Warszawa 2009, s. 159. (2 wydanie) [ISBN 978-83-61931-03]

Filozofia osobowości. Wyd. Eneteia, Warszawa 2009, s. 319 (dodruk 2009). (ISBN 83-85713-24-7). I wydanie 2001(ISBN 85-85713-24-7]: skrócona wersja rozprawy habilitacyjnej (wersja podręcznikowa).

2005

Vybrane kapitoly zo psychologie. Skrypt – Bakalarsky studyjny program ( +F. Maj – tekst o twórczości, i D. Perszko –  tekst o sensie życia) druk komputerowy t. I, s. 83 I. tom II, s. 81. Wyd. Trnavska Univerzita Teologicka Fakulta. Bratislava, 2005 (preklad: Peter Majercik, Julia Kellerova, Stanislava Pritrska, Wilhelm Hess, Maria Drugova).

Stres onkologiczny. Wskazówki medyczne i psychologiczne [Oncological Stress. Medical and Psychologhical Advise], współautorzy: E. Kilar i F. Maj, wyd. 2 zmienione. Konsultacja naukowa: prof. dr hab. n. med. J. Lubiński i prof. dr hab. T. Kobierzycki. Wyd. STAKROOS, Warszawa 2005, s. 72; ISBN 83-89759-02-0.

  1. Habilitacja – 2001

GNOTHI SEAUTON: Dusza, Charakter, Jaźń, Osobowość, Osoba. Dzieje pięciu pojęć. [rozprawa habilitacyjna] Wyd. Akademii Muzycznej im. Fryderyka w Warszawie, Warszawa 2001, ss. 375. [ISBN 8387759-69-4].

(Treść: I. Dusza – Homer (dusze cielesne – kardie, ker, etor, frenes, dusze niecielesne – thymos, noos, pneuma), Pitagorejczycy, Sokrates, Platon, Arystoteles, Epikur z Samos, Plotyn, Grzegorz z Nyssy, Nemezjusz z N., św. Augustyn, św. Tomasz z Akwinu, G. P. della Mirandola, R. Descartes,Th. Hobbes, B. Pascal, B. Spinoza, J. Locke, G.W. Leibniz, N. Malebranche, G, Berkeley, J. O de la Mettrie, J. J Rousseau, F. Nietzsche;

  1. Charakter – u Hippokratesa i Galena, Platona, Arystotelesa, Teofrasta, Menandra, Plutarcha , typologia w XIX i XX w. –  I. Pawłowa, R. Le Senne`a, S. Freuda, A. Adlera, E. Fromma, C.G. Junga, E. Kretschmera, W. H. Sheldona, K. Dąbrowskiego, M. Mazura, J. Strelaua;

III. Jaźń – R. Descartes, B. Pascal, G.W. Leibniz, D. Hume, I. Kant, J. G. Fichte, G.W.F. Hegel, J.S. Mill, S. Kierkegaard, H. Taine, R. Avenarius, E. Mach, A. Riehl , W. Schuppe, W. Wundt, W. James, H. Bergson, E. Husserl, M. Scheler, Z. Freud, C.G. Jung, H. Hartmann, H. Kohut, G.W. Allport; jaźń w filozofii polskiej;

  1. Osobowość – teorie całościowe – C.G. Jung, E.H. Erikson, K. Dąbrowski, teorie strefowe – K. Horney (neurotyczna), H.S. Sullivan (intersytuacyjna), H.A Murray (idiomatyczna), K. Goldstein (organizmalna), A. Angyal (biosferyczna), C.G. Rogers (urzeczywistniająca), K. Lewin (przestrzenna), G.W. Allport (propriatywna), R.B. Cattell (prospekcyjna), J. Dollard i N. Miller (reaktywna), B. F. Skinner (sprawcza), teorie osobowości w Polsce.
  1. Osoba – definicje klasyczne: Boecjusz, Tomasz z Akwinu, definicje współczesne: W. Stern, M.Scheler, R. Guardini, J. Maritain, E. Mounier, P.T de Chardin, W. Granat, S. Swieżawski, M.A. Krąpiec,  K. Wojtyła, Cz. S. Bartnik.)

III. Publikacje zwarte 1981-2001

2001

FILOZOFIA OSOBOWOŚCI. Od antycznej teorii duszy do współczesnej teorii osoby

(skrócona wersja: Gnothi Seauton). Wyd. Eneteia. Warszawa 2001, ss. 320 [ISBN 83-857113-24-7]

 

PUBLIKACJE ZWARTE PRZED HABILITACJĄ– od 1978 do 2001 r./

2001

JA i Nie-JA. Syndrom uzależnienia psychologicznego. Model rodzinny. Wyd. STAKROOS, Warszawa 2001, ss. 85.[ ISBN 83-86700-19-X].

1997

JA I NIE-JA. Syndrom uzależnienia psychologicznego, Wyd. STAKROOS. Warszawa 1997, ss.22. (ISBN 83-86700-16-5)

1996

HERAKLIT Z EFEZU – HERAKLEITOS HO EFESIOS (147 fragmentów). Tłum. Ewa Lif-Perkowska  – wersja literacka, R. Zaborowski – wersja literalna, przypisami opatrzył, R. Zaborowski, indeks pojęć greckich sporządziła A. Chorosińska, przekłady przejrzał i wstępem poprzedził T. Kobierzycki;  redakcja naukowa T. Kobierzycki i R. Zaborowski; przygotował do druku oraz całość wydał R. Zaborowski; i Wyd.STAKROOS, Warszawa 1996, ss.158 [ISBN 83-86700-15-7].

 

1995

PSYCHOLOGIA MĘSTWA. (ŹRÓDŁA GRECKIE: OD SIEDMIU MĘDRCÓW DO DEMOKRYTA).

Wyd. STAKROOS, Warszawa 1995, ss.19. [ISBN 83-86700-04-1].

1995

OD TWÓRCZOŚCI DO OSOBOWOŚCI, Wyd. STAKROOS, Warszawa 1995, ss. 24.[ISBN 83-86700-05-X]

1994

OSOBOWOŚĆ, ROZWÓJ, TWÓRCZOŚĆ, Wyd. „Studium Kultury Współczesnej”. Warszawa 1994, ss.15 (ISBN 83-900053-8-7).

1994

MUZYKA I PSYCHIKA, Wyd. STAKROOS, Warszawa 1994, ss. 20. ( ISBN 83-902336-7-3]

1993

HIGIENA PSYCHICZNA DLA STUDENTÓW MEDYCYNY (red.) Wyd. STAKROOS, Warszawa 1993, ss. 178. [zawartość tomu: 1) personalistyczne teorie zdrowia (TK), 2) Czym jest zdrowie psychiczne, 3) o rozumieniu zdrowia psychicznego na studiach medycznych, 4) Zdrowie psychiczne a przygotowanie do zawodu lekarza, 5) Zdrowie psychiczne w szpitalu (TK), 6) Aleksytymia lekarska, 7) Relacje dominacji i uzależnienia na studiach medycznych, 8) Studenci medycyny wobec niektórych problemów opieki paliatywnej, 9) Syndrom prosektorium, 10) Śmierć człowieka i obrazy ciała, 11) Studia medyczne a zdrowie psychiczne (problemy) (TK), 12) Studia medyczne a zdrowie psychiczne (sprawozdanie), 13) Seminarium higieny psychicznej (TK), 14) Studenckie Koło Higieny Psychicznej, 15) Problemy adaptacyjne studentów medycyny, 16) Koncepcje zdrowia w filozofii starożytnej (Robert Zaborowski). 17) Lista autorów.]

1992

POZA MIŁOŚCIĄ I WOLNOŚCIĄ. SYNDROM UZALEŻNIENIA PSYCHOLOGICZNEGO.

Wyd. „Bis” (ISBN 83-85144-11-0), Warszawa 1992, ss. 107.

1989

OSOBA. DYLEMATY ROZWOJU. Studium metakliniczne, Wyd. „Pomorze”, Bydgoszcz 1989, ss.244.

1988

Ku psychoterapii przez rozwój. [Materiały szkoleniowe Studenckiej Szkoły Higieny Psychicznej]. Zeszyt nr III. (red. Tadeusz Kobierzycki) Wyd. LCSRN, Lublin 1988

  1. Doktorat IFiS PAN 1983

CZŁOWIEK I OSOBOWOŚĆ W TEORII DEZINTEGRACJI POZYTYWNEJ. ANALIZA FILOZOFICZNA. [rozprawa doktorska, IFiS 1993,  m-pis 520 ss.] Warszawa: Biblioteka Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (The Man and Personality in the theory of positive disintegration. Philosophical Analysis. (type script. Doctoral dissertation pp. 520), Warsaw: Polish Academy of Sciences. Institut of Philosophy and Sociology, 1983).

  1. ARTYKUŁY (po 2000 r.)

2013

– Dobry człowiek – mądre myśli i niemądre czyny (Eksperyment naukowy – prawda i parodia), w: Efekt Lucyfera w perspektywie naukowej. Jak nauka może uczestniczyć w odpowiedzi na pytanie: Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło? (red. naukowa A. Drabarek, Z. Król (rec. wyd. J. Bobryk, M. Maciejczak), Warszawa 2013, s. 40-51 [ISBN 978-83-7523-284-4]

– Negatywne i afirmatywne pierwiastki myślenia mistycznego, w: Doświadczenia graniczne i transkulturowe (red. naukowa Z.W. Dudek) Warszawa 2013, s. 45-66 [ISBN 978-83-61538-56-1]

– Nadzieja jako szczęście i nieszczęście. Archetypalne (mitologiczne, religijne, hermeneutyczne, psychologiczne, medyczne i filozoficzne) obrazy nadziei, w: Heterotopie myśli. Eseje z pogranicza (rec. wyd. J. Dębowski), Lublin 2013, s. 227-240 [ISBN 978-83-7784-400-7]

2012

Rozvoj osobnosti a nabożnosti podl`a Kzimira Dąbrowskiego, w: Ochrana Żivota XIII. Osobnosti a vyvoj vednych odborov. Pocta prof. Frantiskovi Subikovi (Ed. B. Chmelik) „Folia Universitatis Tyrnaviensis Vol. XIX. Fakulta zdravotnictva a socjalnej prace Trnavskej univerzity v Trnave, (rec. wyd. A. Streharova, M. Danaj), Trnava 2012,  s. 48-52 i 53-55 [ISBN 978-808-808-2551-5]

2011

– Czym jest „ja” w ujęciu ks. W. Granata. Kontekst historyczny i teoretyczny, w: Współczesny fenomen osoby. W kręgu myśli personalistycznej Wincentego Granata  (red. K. Guzowski, G. Barth)(rec. wyd. J. Lekan), Lublin 2011, s. 99-112 [ISBN 978-83-7702-305-1]

– Humanistyczne wymiary zdrowia i choroby, Humanistyka i Przyrodoznawstwo. Interdyscyplinarny Rocznik Filozoficzno-Naukowy, Wyd. UWM Olsztyn, 2011, s. 153-187 [ISSN 1234-4087]

Percepcja i partycypacja – twórczość i religijność, w: Albo Albo. Problemy psychologii i kultury (Psychoanaliza kultury – popęd i duch, sublimacje i inicjacje)  2011, s. 129-135 [ISSN 1230-0802]

Twórczość jako mechanizm i dynamizm jaźni (Między neurobiologią a neurokulturą), Zagadnienia Naukoznawstwa, kwartalnik, tom XLVII Zeszyt 4 (190),  Warszawa, 2011 , s.581-594 [ISNN 0044-1619]

– Naród jako podmiot mistyczny w ujęciu Wincentego Lutosławskiego, w: Topos narodowy w muzyce polskiej międzywojnia, (red. W. Nowik i K. Szymańska-Stułka),[ Międzynarodowa Konferencja naukowo-artystyczna 16-17. XI 2009] Warszawa 2011, s.211-222. [ISBN 078-83-61489-27-6 (t.3).]

The Patient as an Object of Medical and Psychological Diagnosis, Polish-English Online Quarterly Heksis No.1-2/2011: Health and Illness. Psyche and Body (11 s. trans. Krzysztof Zubilewicz) www.heksis.com

The Philosophy of Extreme Psychiatry (review: Madness and Method. Limitations of Understanding in Philosophy and Psychiatry, Andrzej Kapusta, Lublin 2010, p.383), Polish-English Online Quarterly Heksis No.1-2/2011: Health and Illness. Psyche and Body (10 s. transl. Jerzy Paź) www.heksis.com

2010

From Creativity to the Personality, (A Psychological Study on The Theory of Positive Disintegration), Polish-English Online Quarterly Heksis No.1/2010: Personality, Morality, Spirituality (12 s. trans. Filip Maj and Amadeusz Dańko) www.heksis.com

The Dionysian Motifs of Karol Szymanowski`s Opera „King Roger”, Polish-English Online Quarterly Heksis No.2/2010:  Spaces of the Arts – Forces of Creativity (17 s. transl. Bartosz Jabłoński). www.heksis.com

 

Tristan – An Archetype Of Dramatic Love, Polish-English Online Quarterly Heksis No.2/2010: Spaces of the Arts – Forces of Creativity (7 s. transl. Bartosz Jabłoński) www.heksis.com

The Polish Philosophy of Feelings, Polish-English Online Quarterly Heksis No. 3/2010: Feelings and Cognition – Emotions and Actions (10 s. transl. Maciej Rogoza)www.heksis.com

Contemporary Sculpture. The Body and The Spirit of Music, Polish-English Online Quarterly Heksis No. 4/2010: Body and Soul – Corporeality and Art (10 s. transl. Filip Maj) www.heksis.com

The Place and Role of Feelings in Homer`s Description of the Corporeal and Non-Corporeal Soul, Polish-English Online Quarterly Heksis No. 4/2010: Body and Soul – Corporeality and Art (s. 3-17, transl. Maciej Rogoza) www.heksis.com

Problemy teologicke a psychologicke prevencii syndromu vyhorenia (rec. Prinos duchownych cvi ceni svateho Ignaca z Loyoly pre zvladanie a prevenciu syndromu vyhorenia, Stanislaca Pritrska, Trnavska Univerzita v Trnave, (Bratislava 2010, s. 200), Humanistyka i Przyrodoznawstwo. Interdyscyplinarny Rocznik Filozoficzny,  Nr 16/2010, s. 369-379.

Być pacjentem: chorować i zdrowieć, umierać i żyć, Humanistyka i Przyrodoznawstwo. Interdyscyplinarny Rocznik Filozoficzny, Nr 16, Olsztyn 2010, s. 327-336.

Antynomie muzyki współczesnej, w: Muzyka współczesna i jej tożsamości (red. T. Kobierzycki, Wyd. UMFC, Warszawa, 2010, s. 12-18.

Stres i twórczość w: Muzyka współczesna i jej tożsamości (red. T. Kobierzycki, Wyd. UMFC, Warszawa, 2010, s. 189-204.

2009

The Trouble with Notion of Loneilness (Henryk Elzenberg, Trouble with Existence. Aphorisms in  the Order of Time, 1907-1963) Dialogue and Universalism, No. 8-9, 2009, p. 93-107, (transl. Filip Maj).

–  The Concept of National Character and the Problem of Humanity (in Kazimierz Dabrowski`s Perspective), Dialogue and Universalism, No. 6-7, 2009, p. 83-103, (transl. Filip Maj i T. Kobierzycki).

– Tristan- Miłość jako strata I marzenie (rec. Richard Wagner/Henk de Vliger, « Tristan ». Balet Krzysztofa Pastora w dwóch aktach do muzyki „Tristana i Izoldy: pasji orkiestrowej” w aranżacji Henryka de Vliegera i „Wasendonk-Lieder” w orkiestracji Felixa Mottla, Humanistyka i Przyrodoznawstwo nr 15/2009,s. 349-356.

Filozofia „Innego” – Podmiot prelogiczny, magiczny i mistyczny w nauce Freuda (rec: Nauka Freuda w epoce Sein Und Zeit, Andrzej Leder, Warszawa 2007 s. 391) Humanistyka i Przyrodoznawstwo nr 15/2009, s. 299-309,

2008

Marian Borkowski, jego twórczość muzyczna I szkoła kompozytorska, Musica Sacra Nova nr 2/2008 s. 201-222.

The Trouble with the Notion of the Suffering, (Henryk Elzeberg, The Trouble with Existence, 1963), Dialogue and Universalism, No 1-3, 2008, p. 165-173, (transl. Karol Zięba i T. Kobierzycki).

Antynomie natury i kultury a współczesny styl życia (wsp. Ewa Kilar, Filip Maj, Marcin Kania), w:  Folia Universitatis Tyrnaviensis, Vo. XV. Faculta zdravotnictva a socjalnej prace, tom pt. Ochrana Żivota „Slużit` zivotu: media o żivote a pre żivot” Konferencia z medzinarodnou ucast`ou (Editor prof. MUDr. B. Chmelik, PHD), Trnava 2008, s. 22-29.

The Antinomies of Nature and Culture an the Modern Style of Life. (wsp. Ewa Kilar, Filip Maj, Marcin Kania), in: Folia Universitatis Tyrnaviensis, Vo. XV. Faculta zdravotnictva a socjalnej prace, tom pt. Ochrana Żivota „Slużit` zivotu: media o żivote a pre żivot”. Konferencia z medzinarodnou ucast`ou (Editor prof. MUDr. B. Chmelik, PHD), Trnava 2008, s. 30 -37.

2007

Niektóre pojęcia i problemy twórczości artystycznej, w: Z pogranicza muzyki, tańca I plastyki. W Kręgu myśli humanistycznej, (red. M. Demska-Trębacz), vol. XI, 2007, s. 19-38, bibliografia, s. 39-46.

Komunikowanie „dobrych” i „złych” wiadomości a zdrowie, w: Profilaktyka i zdrowie w onkologii (red. E. Kilar), Wrocław 2007, s. 119-122.

Melete thanatos – Troska o śmierć. Psychologia osób chorych terminalnie i umierających, w: Profilaktyka i zdrowie w onkologii (red. E. Kilar), Wrocław 2007, s. 123-129.

Maski i modele komunikacji a zdrowie. Trening komunikacji medycznej dla lekarzy i pielęgniarek, w: Profilaktyka i zdrowie w onkologii (red. E. Kilar, Wrocław 2007, s. 130-136.

2006

Filozoficzne problemy samotności (H. Elzenberg, „Kłopot z istnieniem 1907-1963). W: P. Domeracki, W. Tyburski (red.), Zrozumieć samotność. Studium interdyscyplinarne, Toruń 2006, s. 115-127.

Uwagi o teorii osobowości Wincentego Lutosławskiego na podstawie „Metafizyki” (Drozdowo 2004). w: R. Zaborowski (red.),Wincenty Lutosławski – oblicza różnorodności, Drozdowo 2006, s. 129-156.

Health and Illness as Phenomena of Human Life, in: Folia Universitatis Tyrnaviensis, Vol. XIII. Faculta zdravotnictva a socjalnej prace, tom pt. Ochrana Żivota VII. Kultura żivota. Odkaz Jana Pavla II. Pre hnutie ochrany żivota. Konferencia z medzinarodnou ucast`ou (Editori prof. MUDr Bohumil Chmelik, PHD, PhDr. Jana Boronova PHD), Trnava 2006, s. 24-27.

Zdravie a choroba ako fenomen l`udskeho żivota, w: Folia Universitatis Tyrnaviensis, Vol. XIII. Faculta zdravotnictva a socjalnej prace, tom pt. Ochrana Żivota VII. Kultura żivota. Odkaz Jana Pavla II. Pre hnutie ochrany żivota. Konferencia z medzinarodnou ucast`ou (Editori prof. MUDr Bohumil Chmelik, PHD, PhDr. Jana Boronova PHD), Trnava 2006, s. 28-32. (transl. B. Chmelik).

2005

Psychologia ethosu mediów, w: Studia Medioznawcze. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. [Nr 21] Warszawa 2005 nr 2, s.15-23.

O filozofii mistycznej czasu dnia i nocy. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria R. 14. Warszawa 2005, Nr 3, s. 57-67.

Archetyp melancholii w malarstwie Jacka Malczewskiego, w: Muzyka w obrazach Jacka Malczewskiego [red. nauk. T. Grzybkowska].Warszawa 2005, s. 106-114.

U podstaw filozofii pamięci. (W kręgu hipotez neuropsychologicznych). Zagadnienia Naukoznawstwa, Warszawa 2005, nr 3-4, s.399-412.

Archetypy zaufania i nadziei. Studium psychologiczno-filozoficzne.  Albo-Albo, Warszawa, 2005, nr 1-2, s. 179-195.

Psychologiczne problemy tożsamości mężczyzn / wzory, typy, identyfikacje i role. Albo Albo. Problemy psychologii i kultury Albo Albo. Psychologia kultury nr 3/2005, s. 79-94. (wsp. A. Benisławską)

2004

Logos i antylogos (studium semiotyczno-filozoficzne) w: Ekspresja formy – ekspresja treści. Marianowi Borkowskiemu w siedemdziesięciolecie urodzin (red. A. Gronau-Osińska), Wyd. Akademii Muzycznej im. Frederyka Chopina, Warszawa 2004, s. 342-355.

Antynomie muzyki współczesnej, w: Międzynarodowy Festiwal XI Laboratorium Muzyki Współczesnej, Warszawa 25-27 listopada 2004, s. 9-11.

Antinomies of contemporary music, p. 12 – 14 /Translated into English Michał Kubicki/.w: Międzynarodowy Festiwal XI Laboratorium Muzyki Współczesnej, Warszawa 2004 s. 25-27.

Ontologia cierpienia, w: Symbole Europy. Integracja jako proces psychologiczny i kulturowy /red. naukowa: prof. dr hab. Alina Motycka i prof. dr hab. Krzysztof Maurin/. Warszawa 2004, s. 157-167.

Wielowymiarowy model choroby, w: Genetyczne i onkologiczne problemy człowieka. /red. naukowy: Tadeusz Kobierzycki/ Wyd. Onkologiczna Poradnia Genetyczna SP ZOZ Świdnica, Świdnica 2004, s. 9-17.

De morte prologus. Motyw śmierci w epoce chrześcijańskiego średniowiecza, w: Genetyczne i onkologiczne problemy człowieka. /red naukowy: Tadeusz Kobierzycki/. Świdnica 2004, s. 77-86.

Stres onkologiczny. Wskazówki medyczne i psychologiczne /współautor E. Kilar/. Świdnica 2004 s.71.

Stres jako składnik instynktu twórczego, w: Janusz Szopa i Mirosław Harciarek /red naukowa/, Stres i jego modelowanie. Wyd. Politechnika Częstochowska. Częstochowa 2004, s. 283-290.

2003

Poetyka i egzystencja, w: Henryk Elzenberg … i rzekł płomień” Wybór wierszy.  (Wybór i red. T. Daszkiewicz) Warszawa 2003, s. 38-39

Kultura muzyczna u progu XX wieku. Albo-Albo. Psychologia kultury nr 4/2003, s. 162-166.

Pojęcie odwagi i męstwa – Od Siedmiu Mędrców do Demokryta. Studium filozoficzno-psychologiczne. Collectanea Philologica V. Lódź 2003 s. 3-14.

Piotr Perkowski and his Creative Personality (transl. A. Kościów),w: Piotr Perkowski. Życie i dzieło (red. M. Borkowski), Wyd AMFC Warszawa 2003, s. 273-276.

Osobowość twórcza Piotra Perkowskiego, w: Piotr Perkowski. Życie i dzieło, (red. M. Borkowski, wyd. AMiFC, Warszawa 2003, s. 157–188.

Mariana Borkowskiego, Dram for Orchestra (1966) w: Ratio Musicae, (red. S. Dąbek), Wyd. AMiFC, Warszawa 2003, s. 85–94 + Apendyks s. 95–100.

2002

Creativity and Mental Health in the Process of Positive Disintegration (paper for the 5th International Conference on The Theory of Positive Disintegration, USA, Florida, August 2002, in: The Proceedings of the Fifth International Conference on the Theory of Positive Disintegration (100th Anniversary of Birth of Dr Dabrowski, M.D. PhD, 1902-1980), editor Norbert Duda, PhD, FT. Lauderdale, FL, 2002, p. 395-407.

Muzyka I milczenie w poezji Zbigniewa Herberta (Struna światła, 1997), w: K. Handke (red.) Semantyka Milczenia, Warszawa 2002, s. 53-68.

O doskonałości i niedoskonałości milczenia. Uwagi o milczeniu w „Kłopocie z istnieniem” Henryka Elzenberga. Edukacja Filozoficzna, nr 34 (2002), s. 33-41.

Impresja na temat twórczości – Estetyka i teoria C.G. Junga, w: Fenomen Junga. Dzieło,

inspiracje, współczesność (red. Prof. Krzysztof Maurin i prof. Alina Motycka). Wyd. Eneteia, Warszawa 2002, s. 214 – 216.

Cienie i blaski radości. Albo-albo. Problemy Psychologii i Kultury, nr 1( 2002), s. 41-52.

Personnalite: L` Analyse des criteres de l`identite (trad, R. Zaborowski, Organon, 2002, nr 31, p. 112-122.

2001

Ontologia cierpienia. Albo-Albo. Problemy psychologii i kultury, 1/2001, s. 147-150

Refleksja psychoanalityczna w Polsce. Albo-Albo. Problemy psychologii i kultury

***

 

[od 1978 do 2000 r.] ponad 200 tekstów poświęconych – antropologii filozoficznej i psychologicznej, higienie psychicznej i psychoterapii, osobowości i twórczości drukowane w kwartalnikach, miesięcznikach i dwumiesięcznikach naukowych, edukacyjnych i społecznych [ m.in. Zdrowiu Psychicznym, Zagadnieniach Wychowawczych, Albo-Albo, Więzi, Heksis, Przeglądzie Filozoficznym, Zagadnieniach Naukoznawstwa, Edukacji Filozoficznej, Studiach Medioznawczych, Humanistyce i Przyrodoznawstwie oraz w pracach zbiorowych.

 

 

Linki

 

  1. Profil w bazie Nauka Polska