REFERAT: Ciało człowieka jako problem dezintegracji pozytywnej / Man’s Body as a Problem of Positive Disintegration - Dezintegracja Pozytywna
Dezintegracja Pozytywna > Konferencje i seminaria > Kazimierz Dąbrowski i Jego dzieło we współczesnej psychologii 2013. > REFERAT: Ciało człowieka jako problem dezintegracji pozytywnej / Man’s Body as a Problem of Positive Disintegration

REFERAT: Ciało człowieka jako problem dezintegracji pozytywnej / Man’s Body as a Problem of Positive Disintegration

REFERAT: Ciało człowieka jako problem dezintegracji pozytywnej / Man’s Body as a Problem of Positive Disintegration Dr Filip Maj (Heksis)   [PL] Tekst jest próbą wstępnego zarysowania rozumienia ciała człowieka w ujęciu Kazimierza Dąbrowskiego. Punktem wyjścia są neurologiczne, psychoanalityczne, psychologiczne podstawy badań Dąbrowskiego, uwzględniając takie pojęcia jak „przekroczenie cyklu biologicznego” i „nadpobudliwości” (sensualna, psychoruchowa, emocjonalna, […]

REFERAT: Ciało człowieka jako problem dezintegracji pozytywnej / Man’s Body as a Problem of Positive Disintegration

Dr Filip Maj (Heksis)

 

[PL]

Tekst jest próbą wstępnego zarysowania rozumienia ciała człowieka

w ujęciu Kazimierza Dąbrowskiego. Punktem wyjścia są neurologiczne,

psychoanalityczne, psychologiczne podstawy badań Dąbrowskiego,

uwzględniając takie pojęcia jak „przekroczenie cyklu biologicznego”

i „nadpobudliwości” (sensualna, psychoruchowa, emocjonalna, intelektualna

i wyobrażeniowa).

Pozytywna i negatywna dezintegracja funkcji neurobiologicznych

i neuropsychicznych zakłada pewną hierarchizację względem ciała, być może

nawet redukującą czy wykluczającą. Autor stara się zrekonstruować jaki

może być stosunek człowieka do własnego i cudzego ciała uwzględniając

różne poziomy i płaszczyzny, oraz dynamizmy rozwoju osobowości opisane

przez Dąbrowskiego. Uwzględnił współczesne refleksje o ciele –

postmodernistyczne, pragmatyczne i neurokognitywistyczne (Foucault,

Shusterman, Damasio).

 

[EN]

My paper is an attempt to outline the understanding of the human

body according to Kazimierz Dąbrowski. The starting point is a neurological,

psychoanalysis, psychological basis of Dabrowski’s studies, taking into

account such concepts as “surpassing the biological cycle” and

“overexcitability” (sensual, psychomotor, emotional, intellectual and

imaginative).

Positive and negative disintegration of neurobiological and

neuropsychic functions implies a certain hierarchy of the body, perhaps even

one that is reducing or excluding. The author tries to reconstruct what may be

the relation of man to his own and other people’s bodies taking into account

different levels and planes, as well as dynamisms of personality development

described by Dąbrowski. He has included contemporary reflections on the

body – postmodernism, pragmatism and neuro-cognitivism (Foucault,

Shusterman, Damasio).