Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna imienia Profesora Kazimierza Dąbrowskiego w Puławach - Dezintegracja Pozytywna
Dezintegracja Pozytywna > Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Puławach > Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna imienia Profesora Kazimierza Dąbrowskiego w Puławach

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna imienia Profesora Kazimierza Dąbrowskiego w Puławach

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Puławach przyjęła jako swojego patrona Prof. Kazimierza Dąbrowskiego.

Foto:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puławach przyjęła jako swojego patrona Prof. Kazimierza Dąbrowskiego, co potwierdzono Uchwałą Rady Powiatu Puławskiego 1 maja 2016 r. Stało się to dzięki staraniom dr Dariusza Perszko, Dyrektora Poradni i całego zespołu.

Poradnia obchodzi w 2016 roku 50-lecie działalności. Od początku swojego istnienia jest placówką publiczną. Na przestrzeni kolejnych lat ulegała zmianie i z Poradni Wychowawczo – Zawodowej została przekształcona w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną z siedzibą w budynku Starostwa Powiatowego przy Al. Królewskiej 19. W obecnej formie oferta dedykowana jest dzieciom od okresu noworodkowego aż do ukończenia edukacji w szkołach ponadgimnazjalnych. W Poradni jest prowadzona nieodpłatna działalność diagnostyczna, terapeutyczna, profilaktyczna, wychowawcza, doradcza i edukacyjna. Realizowana jest ona przez zespół psychologów, pedagogów oraz logopedów. Pomoc jest skierowana nie tylko do dzieci i młodzieży, ale także do ich rodziców i nauczycieli. Tutaj szczególny nacisk kładziony jest na działania doradcze.

Specjaliści zatrudnieni w Poradni diagnozują trudności dydaktyczne i emocjonalne u uczniów. Prowadzą indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży potrzebującej pomocy psychologicznej, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z trudnościami dyslektycznymi, terapię logopedyczną oraz treningi biofeedback. Wspomagają rozwój predyspozycji uczniów, wzmacniając przy tym ich poczucie własnej wartości i kompetencji. Prowadzą konsultacje w zakresie doradztwa zawodowego i wyboru kierunku kształcenia. Wspierają uczniów i ich rodziców w procesie radzenia sobie z trudnościami dydaktycznymi i emocjonalnymi min prowadząc terapię rodzinną oraz grupowe zajęcia dla rodziców i wychowawców.

Placówka współpracuje z wieloma instytucjami, dla których nadrzędnym celem jest dobro dziecka. Stały kontakt jest utrzymywany ze szkołami, przedszkolami, innymi instytucjami oświatowymi na terenie Powiatu Puławskiego, placówkami ościennymi skupionymi na pomocy dzieciom i rodzinom. Pracownicy Poradni organizują warsztaty psychoedukacyjne i profilaktyczne na terenie szkół i przedszkoli naszego rejonu. Wspomagają także orientację zawodową uczniów w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna na trwałe wpisała się pejzaż oświatowy Powiatu Puławskiego. Stale rozwija się, otwiera na nowe wyzwania i potrzeby odbiorców. Rosnąca z każdym rokiem liczba osób zgłaszających się do Poradni świadczy o nieodłącznej roli tej placówki w procesie nauczania, wychowania, a także wspierania rozwoju dzieci i młodzieży.


Dlaczego prof. Kazimierz Dąbrowski jako patron Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej?

1. Urodzony pod Lublinem i pierwsze 20 lat nauki w lubelskich szkołach, czyli z pochodzenia chłopak z ziemi lubelskiej jako i nasza poradnia
2.Studia u prekursorów- nowoczesnej neuropsychiatrii – J. Mazurkiewicz
– nowoczesnej neurologii- E. Claparede
– nowoczesnej psychologii dziecka- J. Piaged
3. Organizator w 1931 poradni dla dzieci nerwowych, zagrożonych moralnie i upośledzonych umysłowo na Grochowie(dzielnica robotnicza Warszawy), gdzie pracował jako psychoterapeuta; Można uznać, że ta poradnia była pierwowzorem poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego dzieci i młodzieży w Polsce
4. Uzyskanie wykształcenia: medycznego, psychiatrycznego, psychologicznego, pedagogicznego dotyczącego rozwoju psychofizycznego dziecka
5. Propagator antyeugenicznego ruchu Higieny Psychicznej w Polsce oraz całościowej opieki psychologicznej nad dziećmi i młodzieżą. W 1934 roku utworzono Instytut Higieny Psychicznej wraz z filiami powstałymi w kilkunastu miastach Polski zajmujących się poradnictwem dzieci i młodzieży
6. Jako jedyny Polak wpisany na listę 100 wybitnych psychologów na świecie
7. Do dziś w USA, Kanadzie, Francji, Peru i Polsce organizowane są cykliczne sympozja związane z teorią dezyntegracji pozytywnej i osobą K. Dąbrowskiego.
8. Cześć starsza kadry psychologicznej poradni przyznaje się do inspiracji swoich działań na podstawie publikacji K. Dąbrowskiego „Społeczno-wychowawczej psychiatrii dziecięcej” i „Nerwowość dzieci i młodzieży”.
9. Autor pojęcia – Czynnik Trzeci – autonomia (obok czynnika genetycznego i społecznego), którego w naszej codziennej pracy wypatrujemy uporczywie u dzieci i młodzieży… i u siebie.
10. Za „Odezwę do psychoneurotyków”
11. Obecny dyrektor poradni zakupił pierwszą książkę na studiach psychologicznych autorstwa K. Dąbrowskiego i uczestniczył w pierwszym sympozjum psychologicznym o teorii dezyntegracji pozytywnej na pierwszym roku studiów w 1984 roku. Obecny Dyrektor posiada Certyfikat Trenera-Terapeuty Studenckiej Szkoły Higieny Psychicznej prowadzonej przez prof. Tadeusza Kobierzyckiego gdzie teoria dezyntegracji pozytywnej była teorią kluczową. Stad właśnie się wzięło poczucie bycia duchowym wnukiem prof. Kazimierza Dąbrowskiego.UCHWAŁA RADY POWIATU PUŁAWSKIEGO z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie nadania imienia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Puławach: ZOBACZ