Konferencje - Dezintegracja Pozytywna

REFERAT: Dezintegracja a twórczość – rozważania o sztuce… / Disintegration and creativity – reflections on the art …

REFERAT: Dezintegracja a twórczość – rozważania o sztuce… / Disintegration and creativity – reflections on the art … Mgr Urszula Łopuszańska, dr hab. n. med. Marta Makara-Studzińska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)   [PL] Trudno wyobrazić sobie świat bez różnorodności kształtów, barw i kolorów, które wykreował człowiek. Najstarsze prehistoryczne malowidła ścienne sprzed 40 tys. lat p.n.e., […]

REFERAT: Dylematy diagnostyczne związane z nadpobudliwością psychiczną – czyli praktyka kliniczna wobec twórczych paradoksów w Teorii Dezintegracji Pozytywnej / Diagnostic dilemmas regarding overexcitability – that is clinical practice in view of creative paradoxes in the Theory of Positive Disintegration

REFERAT: Dylematy diagnostyczne związane z nadpobudliwością psychiczną – czyli praktyka kliniczna wobec twórczych paradoksów w Teorii Dezintegracji Pozytywnej / Diagnostic dilemmas regarding overexcitability – that is clinical practice in view of creative paradoxes in the Theory of Positive Disintegration Dr Zofia Paśniewska-Kuć (Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Archidiecezjalna Poradnia Katolicka)   [PL] Przedmiotem referatu są kontrowersyjne […]

REFERAT: Ideały miłości w literaturze w świetle teorii Kazimierza Dąbrowskiego

REFERAT: Ideały miłości w literaturze w świetle teorii Kazimierza Dąbrowskiego Mgr Małgorzata Mach, mgr Anna Gucwa (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)   [PL] Teoria Dezintegracji Pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego przedstawia mechanizmy rozwoju osobowości. Opisuje rolę jaką spełniają procesy integracji i dezintegracji na różnych płaszczyznach życia. Poziom rozwoju jednostki oraz zanurzone w nim osobiste problemy, trudności […]

REFERAT: Integracja i dezintegracja człowieka w ujęciu Karola Wojtyły i Kazimierza Dąbrowskiego / Integration and Disintegration of Human Being according to Karol Wojtyła and Kazimierz Dąbrowski

REFERAT: Integracja i dezintegracja człowieka w ujęciu Karola Wojtyły i Kazimierza Dąbrowskiego / Integration and Disintegration of Human Being according to Karol Wojtyła and Kazimierz Dąbrowski Dr Mirosław Harciarek (Politechnika Częstochowska)   [PL] Celem wystąpienia jest przedstawienie i porównanie poglądów Karola Wojtyły i Kazimierza Dąbrowskiego na integrację i dezintegrację człowieka. Centralnym problemem analizowanym w pracy […]

REFERAT: Interdyscyplinarna tożsamość naukowa w świetle koncepcji Dezintegracji Pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego / Interdisciplinary scientific identity from positive disintegration perspective of Kazimierz Dabrowski

REFERAT: Interdyscyplinarna tożsamość naukowa w świetle koncepcji Dezintegracji Pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego / Interdisciplinary scientific identity from positive disintegration perspective of Kazimierz Dabrowski Mgr Michał Polański (Szkoła Główna Handlowa)   [PL] Celem niniejszego referatu jest podsumowane wysiłków autora związanych z tworzeniem interdyscyplinarnej osobowości bazującej na rodowodzie intelektualnym lokującym się na styku psychologii i nauk ekonomicznych. Autor […]

REFERAT: K. Dąbrowskiego konceptualizacja transformacji w rozwoju człowieka. Inspiracje metodologiczne / K. Dabrowski’s conceptualisation of the transformations in human development. Methodological inspirations

REFERAT: K. Dąbrowskiego konceptualizacja transformacji w rozwoju człowieka. Inspiracje metodologiczne / K. Dabrowski’s conceptualisation of the transformations in human development. Methodological inspirations Dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)   [PL] K. Dąbrowski kreśli teleologiczny model ludzkiego rozwoju eksponując jego wielowymiarowy, dynamiczny i genetyczny charakter. Ludzki rozwój opisywany jest jako […]

REFERAT: Koncepcja człowieka według teorii Kazimierza Dąbrowskiego / The concept of man according to the theory of Kazimierz Dabrowski

REFERAT: Koncepcja człowieka według teorii Kazimierza Dąbrowskiego / The concept of man according to the theory of Kazimierz Dabrowski Dr hab. Czesław Walesa, prof. WSEI (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji), dr hab. Małgorzata Tatala (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)   [PL] Kazimierz Dąbrowski ujmuje człowieka całościowo, uwzględniając sferę poznania, ustosunkowania (emocje i motywacja) oraz […]

REFERAT: Koncepcja zastosowania teorii dezintegracji pozytywnej w terapii Syndromu Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych w zakresie matematyki / The idea of using the theory of positive disintegration in therapy of Underachievement Syndrome in mathematics

REFERAT: Koncepcja zastosowania teorii dezintegracji pozytywnej w terapii Syndromu Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych w zakresie matematyki / The idea of using the theory of positive disintegration in therapy of Underachievement Syndrome in mathematics Mgr Barbara Pieronkiewicz (Uniwersytet Pedagogiczny)   [PL] Nauczanie matematyki stwarza możliwość wszechstronnego kształtowania i rozwoju jednostki. Abstrakcyjny charakter przedmiotu, kształtowanie pojęć na różnych […]