I Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Kazimierz Dąbrowski i Jego dzieło we współczesnej psychologii. - Dezintegracja Pozytywna
Dezintegracja Pozytywna > Konferencje i seminaria > I Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Kazimierz Dąbrowski i Jego dzieło we współczesnej psychologii.

I Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Kazimierz Dąbrowski i Jego dzieło we współczesnej psychologii.

I Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Kazimierz Dąbrowski i Jego dzieło we współczesnej psychologii. Ist International Scientific Symposium Kazimierz Dąbrowski and his work in contemporary psychology. / On the 10th anniversary of late Rev. Professor Franciszek Leśniak. Lublin – Poland, October 18-19 2013   Strona Seminarium: www.dezintegracjapozytywna.com   ORGANIZATORZY: Katedra Psychologii Rozwojowej KUL Instytut Kultury Moralnej oraz […]

I Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Kazimierz Dąbrowski i Jego dzieło we współczesnej psychologii.

Ist International Scientific Symposium Kazimierz Dąbrowski and his work in contemporary psychology. / On the 10th anniversary of late Rev. Professor Franciszek Leśniak. Lublin – Poland, October 18-19 2013

 

Strona Seminarium: www.dezintegracjapozytywna.com

 

ORGANIZATORZY:

Katedra Psychologii Rozwojowej KUL

Instytut Kultury Moralnej

oraz

Katedra Psychologii Klinicznej KUL

Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej KUL

Towarzystwo Naukowe KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katedra Psychologii Społecznej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zakład Psychologii Stosowanej

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii w Lublinie

 

KOMITET NAUKOWY

Przewodnicząca Dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL

Członkowie:

Ks. prof. dr hab. Czesław Cekiera (KUL)

Prof. dr hab. Jan Czabała (APS, Warszawa)

Prof. dr hab. Lidia Grzesiuk (UW)

Prof. dr hab. Brunon Hołyst (UŁ)

Prof. dr hab. Stanisława Steuden (KUL)

Dr hab. Grażyna Kwiatkowska, prof. UMCS

Dr hab. n. med. Marta Makara-Studzińska (UM, Lublin)

Dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL

Dr hab. Maria Straś-Romanowska, prof. UW

Dr hab. Małgorzata Tatala (KUL)

Dr Elżbieta Rydz (KUL)

Dr Dagmara Musiał (KUL)

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca Sekretarz

Mgr Kamila Król (KUL) Mgr Monika Dacka (KUL)

Członkowie:

Mgr Karolina Sulej (KUL)

Mgr Anna Gucwa (KUL)

Mgr Małgorzata Mach (KUL)

Mgr Agata Wilk (KUL)

Mgr Katarzyna Zaborek (KUL)

Mgr Urszula Łopuszańska (UM, Lublin)

Dr Weronika Augustynowicz (KUL)

Ks. Mgr Paweł Brudek (KUL)

 

PROGRAM SYMPOZJUM

Piątek, 18 października 2013 r.

Miejsce: Lublin,Stare Miasto − Trybunał Koronny, ul. Rynek 1

9.30-9.50 Uroczyste Otwarcie Sympozjum. Powitanie Gości

9.50-10.30 dr hab. E. Rzechowska, (prof. KUL): Powrót do źródeł: sylwetki prof. K. Dąbrowskiego i ks. prof. F. Leśniaka Kazimierz Dąbrowski − lubelski początekFranciszek Leśniak − lubelskie inicjatywy

10.30-11.15 prof. Piotr Bołtuć (University Illinois, USA): Dabrowski’s Five Levels of Moral Development and its Lumitations

11.15-12.00 dr Krystyna Laycraft (The Center for Chaos Studies, Canada):Psychological Development of Creative Adolescens through the Theory of Positive Disintegration

 

 

12.30-15.00 Sesje tematyczne

 

Sesja 1. Prowadzący: prof. Wiesława Limont (UMK)

Dąbrowskiańska teoria rozwoju: dylematy teoretyczno-metodologiczne i diagnostyczne

 

dr Anita Benisławska: Myśl Kazimierza Dąbrowskiego w świetle filozofii nauki (Kazimierz Dąbrowski, Thomas Kuhn, Karl Popper)

dr Ewa Hyży (UM w Łodzi): „Uniwersalna” psychologia zachodnia a psychologie „lokalne”. Implikacje kulturowych źródeł teorii rozwoju moralnoemocjonalnego Kazimierza Dąbrowskiego

dr h ab. Ewa Rzechowska (prof. KUL): K. Dąbrowskiego konceptualizacja transformacji w rozwoju człowieka. Inspiracje metodologiczne

prof. Wiesława Limont (UMK): Wybitne zdolności jako asynchronia rozwojowa

dr Zofia Paśniewska-Kuć (UKSW, APK) Dylematy diagnostyczne związane z nadpobudliwością psychiczną – czyli praktyka kliniczna wobec twórczych paradoksów w Teorii Dezintegracji Pozytywnej

dr Anna Jarmołowska (UG): Poziomy rozwoju miłości w Teorii Dezintegracji Pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego. Studium przypadku

 

Sesja 2. − Prowadzący: prof. Lucyna Dziaczkowska (KUL):
Wspomaganie rozwoju (1): profilaktyka i terapia

 

ks. prof. Czesław Cekiera (KUL): Rozwój osoby ku wyższym wartościom profilaktyką patologii społecznych

dr Anna Mróz (UZ): Co jest a co nie jest patologią? Zdrowie psychiczne w ujęciu rozwojowym

mgr Agnieszka Rolińska, dr hab. n. med. Marta Makara-Studzińska (UM w Lublinie):Zdrowie psychiczne i rozwój w ujęciu teorii dezintegracji pozytywnej z perspektywy psychologii kulturowej

dr Magdalena Żurko (UWr): Felietonistyka Kazimierza Dąbrowskiego w latach 1978-1980 jako przykład poradnictwa psychologicznego

dr Beata Kostrubiec-Wojtachnio (KUL): Dezintegracja pozytywna w diadzie małżeńskiej. Próba pomiaru w badaniach jakościowych i ilościowych metodami narracyjnymi

mgr Szymon Juza, dr hab. Małgorzata Tatala (KUL): Proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu w kontekście Kazimierza Dąbrowskiego teorii dezintegracji pozytywnej

 

16.00-16.45 prof. Maria Szyszkowska (UW, WSM): Dąbrowskiego koncepcja pozytywnego nieprzystosowania i jej przełomowe znaczenie

 

16.45-18.15 Sesje tematyczne

 

Sesja 3. − Prowadzący: prof. Maria Szyszkowska (UW, WSM):

Teoria Dezintegracji Pozytywnej w kontekście współczesnych przemian

 

dr Nataliya Chapliy, mgr Marek Woch (UW, WSM): Wszechstronny rozwój jednostki w społeczeństwie demokratycznym. Związek teorii dezintegracji pozytywnej z koncepcją demokracji Gustawa Radbrucha

dr hab. Ewa Rzechowska (prof. KUL), mgr Monika Dacka, mgr Kamila Król (KUL):Procesy integracji i dezintegracji w rozwoju człowieka: zróżnicowanie poczucia jakości życia w niestabilnej sytuacji rynkowej

dr Jagoda Stompór-Świderska (UWr): Standardy WHO edukacji seksualnej w Europie zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży w świetle koncepcji Kazimierza Dąbrowskiego

 

Sesja 4. − Prowadzący: dr Krystyna Laycraft

Teoria Dezintegracji Pozytywnej: rozważania na pograniczach dyscyplin

mgr Michał Polański (SGH): Interdyscyplinarna tożsamość naukowa w świetle koncepcji dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego

dr Grzegorz Hetman (UŚ): Problem rozwoju w teorii psychofizjologicznej Jana Mazurkiewicza oraz w teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego

dr Mirosław Harciarek (PCz): Integracja i dezintegracja człowieka w ujęciu Karola Wojtyły i Kazimierza Dąbrowskiego

dr Filip Maj (Heksis): Man’s Body as a Problem of Positive Disintegration

 

18.30-21.30 Uroczysty bankiet Ks. Prof. Franciszek Leśniak – wieczór wspomnień

 

 

Sobota, 19 października 2013 r.

 

9.00-10.45 Sesje tematyczne

 

Sesja 5. Prowadzący: prof. Iwona Niewiadomska (KUL)

Teoria Dezintegracji Pozytywnej jako punkt wyjścia dla pogłębionej psychologicznej analizy zjawisk

 

dr Andrzej Jastrzębski, OMI (UAM): Decentralization of the “self” versus positive disintegration

dr hab. Ewa Rzechowska (prof. KUL), mgr Małgorzata Kajda, mgr Kamila Król (KUL):Poczucie własnej tożsamości u osób w wieku średnim w niestabilnej sytuacji życiowej w świetle K. Dąbrowskiego Teorii Dezintegracji Pozytywnej

dr hab. Iwona Niewiadomska (prof. KUL), dr Joanna Chwaszcz (KUL):Charakterystyka zjawiska osamotnienia w kontekście teorii dezintegracji pozytywnej K. Dąbrowskiego

mgr Małgorzata Mach, mgr Anna Gucwa (KUL): The ideals of love in literature in light of Kazimierz Dabrowski’s theory

 

Sesja 6. −Prowadzący: prof. Grażyna Kwiatkowska (UMCS)

Wspomaganie rozwoju (2): oddziaływania wychowawcze i zapobieganie patologiom

 

mgr Barbara Pieronkiewicz (UP): The idea of using the theory of positive disintegration in therapy of Underachievement Syndrome in mathematics

dr hab. Lucyna Dziaczkowska (KUL): Potrzeby i możliwości wychowawczego wsparcia uczniów przeżywających trudności szkolne. Inspiracje pedagogiczne płynące z twórczości Kazimierza Dąbrowskiego

dr hab. Grażyna Kwiatkowska (prof. UMCS): Stosunek do życia uczniów ze skłonnościami samobójczymi z perspektywy teorii K. Dąbrowskiego

dr Bernadeta Lelonek-Kuleta (KUL): Wykorzystanie TDP w badaniach jakościowych rozwoju osobowego młodzieży niedostosowanej społecznie

dr Henryk Jarosiewicz (UWr): Teoria dezintegracji pozytywnej w doradztwie zawodowym: dążenia i skłonności zawodowe

 

11.15-12.00 dr hab. Tadeusz Kobierzycki (prof. UMFC): Osobowość, rozwój i twórczość

12.00-12.30 dr n. med. Ewa Kilar (SPZOZ): Prace naukowe dr medycyny i filozofii Kazimierza Dąbrowskiego, docenta Uniwersytetu Genewskiego z zakresu psychopatologii (1934 r.), oceniane przy kwalifikacji do przewodu habilitacyjnego w Polsce na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu (1948 r.)

13.00-14.30 Sesje tematyczne

Sesja 7. − Prowadzący: prof. Tadeusz Kobierzycki (UMFC)

Wzmożona pobudliwość psychiczna i działania twórcze

mgr Urszula Łopuszańska, dr hab. n. med. Marta Makara-Studzińska (UM w Lublinie):Dezintegracja a twórczość – rozważania o sztuce…

mgr Marcin Kania (Heksis): Taniec a teoria dezintegracji pozytywnej (Merce Cunningham – Kazimierz Dąbrowski)

Malwina Zielińska, dr Katarzyna Martowska, prof. Anna Matczak (UKSW): Wzmożona pobudliwość psychiczna u osób uzdolnionych artystycznie – zajmujących się tańcem i śpiewem

dr Katarzyna Martowska, prof. Anna Matczak (UKSW): W poszukiwaniu natury i znaczenia różnych typów wzmożonej pobudliwości psychicznej

Sesja 8. − Prowadzący: prof. Czesław Walesa (WSEI)

Obszary refleksji nad rozwojem człowieka w biegu życia: perspektywaDabrowskiańska

dr hab. Czesław Walesa (prof. WSEI), dr hab. Małgorzata Tatala (KUL): Koncepcja człowieka według teorii Kazimierza Dąbrowskiego

dr Henryk Jarosiewicz (UWr): O poziomach procesu rozwojowego i jego typowych wytworach

dr Elżbieta Rydz (KUL): Zastosowanie teorii dezintegracji pozytywnej w badaniach nad religijnością

dr hab. Czesław Walesa (prof. WSEI), dr hab. Małgorzata Tatala (KUL): Wrażliwość psychiczna młodzieży

14.30-15.00 Zamknięcie i podsumowanie Sympozjum