REFERAT: Felietonistyka Kazimierza Dąbrowskiego w latach 1978-1980 jako przykład poradnictwa psychologicznego / The feature writing of Kazimierz Dabrowski in the years 1978-1980 as an example of psychological counseling - Dezintegracja Pozytywna
Dezintegracja Pozytywna > Konferencje i seminaria > Kazimierz Dąbrowski i Jego dzieło we współczesnej psychologii 2013. > REFERAT: Felietonistyka Kazimierza Dąbrowskiego w latach 1978-1980 jako przykład poradnictwa psychologicznego / The feature writing of Kazimierz Dabrowski in the years 1978-1980 as an example of psychological counseling

REFERAT: Felietonistyka Kazimierza Dąbrowskiego w latach 1978-1980 jako przykład poradnictwa psychologicznego / The feature writing of Kazimierz Dabrowski in the years 1978-1980 as an example of psychological counseling

REFERAT: Felietonistyka Kazimierza Dąbrowskiego w latach 1978-1980 jako przykład poradnictwa psychologicznego / The feature writing of Kazimierz Dabrowski in the years 1978-1980 as an example of psychological counseling Dr Magdalena Żurko (Uniwersytet Wrocławski)   [PL] W latach 1978-1980 Kazimierz Dąbrowski publikował na łamach ogólnopolskiego tygodnika studenckiego „itd” felietony oraz odpowiedzi na listy czytelników. Czasopismo cieszyło […]

REFERAT: Felietonistyka Kazimierza Dąbrowskiego w latach 1978-1980 jako przykład poradnictwa psychologicznego / The feature writing of Kazimierz Dabrowski in the years 1978-1980 as an example of psychological counseling

Dr Magdalena Żurko (Uniwersytet Wrocławski)

 

[PL]

W latach 1978-1980 Kazimierz Dąbrowski publikował na łamach

ogólnopolskiego tygodnika studenckiego „itd” felietony oraz odpowiedzi na

listy czytelników. Czasopismo cieszyło się dużą poczytnością a wiele osób

kupowało je właśnie ze względu na felietony K. Dąbrowskiego. Zawierają

one opis teorii dezintegracji pozytywnej, poglądy na temat jej zastosowania

w rozwiązywaniu niektórych problemów społecznych oraz – przede

wszystkim – zasady rozwoju osobowego, które Profesor odnosił do

przedstawionych w listach problemów. Referat zawiera krótką

charakterystykę czasopisma „itd” przedstawioną na tle kontekstu społecznohistorycznego

lat 1978-1980 w Polsce, omówienie tematyki felietonów oraz

przykłady problemów psychologicznych poruszanych w listach czytelników.

W oparciu o analizę odpowiedzi na listy omówione są zasady udzielania

pierwszej porady psychologicznej: formalne (struktura, język) oraz treściowe

(w tym dyskusyjne np. stosunek do farmakoterapii czy przemocy domowej).

Stanowi to punkt wyjścia do refleksji na temat współczesnych możliwości

wykorzystania dorobku Kazimierza Dąbrowskiego w różnych obszarach

poradnictwa psychologicznego. Dziennikarska działalność Kazimierza

Dąbrowskiego stanowi dla psychologów rozwoju wart refleksji fenomen

zwłaszcza, gdy uwzględni się społeczno-historyczny kontekst, w jakim

powstawały Jego felietony.

 

[EN]

In the years 1978-1980 Kazimierz Dabrowski used to publish his

feature articles and answers to readers’ letters in the weekly nationwide

students’ magazine called „itd”. The magazine was very popular and many

people used to buy it just because of his feature writing. His articles describes

the Theory of Positive Disintegration, views on its application in solving

certain social problems, and – above all – the principles of personal

development that Professor refer to problems shown in the readers’ letters.

The article describes the short characteristic of the magazine „itd” set

on the background of the years 1978-1980 in Poland, topics of Dabrowski’s

feature writing and examples of psychological issues raised in readers’ letters.

Based on the analysis of his replies to letters, the article describes the rules

for first psychological advice: formal (structure, language) and content (also

controversial, such as attitude to pharmacotherapy or domestic violence).

This is the starting point for a reflection on the contemporary possibilities of

using Kazimierz Dabrowski achievements in different areas of psychological

counseling. Journalistic activity of his is a worth reflection phenomenon for

development’s psychologists, especially when considering the socio-historical

context in which his essays were written.