Dezintegracja Pozytywna - Psychologia humanistyczna - Teoria Dezintegracji Pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego

Teoria Dezintegracji Pozytywnej jest nowatorskim, a zarazem kompleksowym i interdyscyplinarnym podejściem do rozwoju osobowości.


Teorię stworzył prof. Kazimierz Dąbrowski. Znajduje ona zastosowanie na wielu polach. Obecnie najbardziej intensywne prace przy jej wykorzystaniu prowadzone są w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, w dziedzinie psychologii i edukacji, jednak także w Polsce i innych krajach odżywa zainteresowanie teorią i wybitnym człowiekiem, który ją stworzył.

Felietonistyka Kazimierza Dąbrowskiego w latach 1978 -1980 jako przykład porad psychologicznych.

Przedruk za „Psychologia wychowawcza”, nr 10/2016, 205-216 za zgodą autorki i wydawnictwa.

W latach 1978–1980 Kazimierz Dąbrowski publikował na łamach ogólnopolskiego tygodnika studenckie-go „itd” felietony oraz odpowiedzi na listy czytelników. Czasopismo cieszyło się dużą poczytnością, a wiele osób kupowało je właśnie ze względu na felietony Dąbrowskiego. Zawierają one opis teorii dezintegracji pozytywnej, poglądy na temat jej zastosowania w rozwiązywaniu niektórych problemów społecznych oraz – przede wszystkim – zasady rozwoju osobowego, które Profesor odnosił do przedstawionych w listach problemów. W artykule przedstawiono tematykę felietonów oraz przykłady problemów psychologicznych poruszanych w listach czytelników. W oparciu o analizę odpowiedzi na listy opisane zostały zasady udzielania pierwszej porady psychologicznej: formalne (struktura, język) oraz treściowe. Stanowi to punkt wyjścia do refleksji na temat współczesnych możliwości wykorzystania dorobku Kazimierza Dąbrowskiego w różnych obszarach poradnictwa psychologicznego. Dziennikarska działalność Dąbrowskiego stanowi dla psychologów rozwoju wart refleksji fenomen, zwłaszcza gdy uwzględni się społeczno-historyczny kontekst, w jakim felietony powstawały.

KAZIMIERZ DĄBROWSKI’S FEATURES IN 1978–1980 AS AN EXAMPLE OF PSYCHOLOGICAL COUNSELING

Abstract: From 1978 to 1980, Kazimierz Dąbrowski wrote features and replied to readers’ letters for Polish national student weekly “itd.” The magazine was very pop­ular and a lot of people bought it special­ly for Dąbrowski’s features. They includ­ed a description of positive disintegration theory, views on its use in solving some social issues and – first of all – person­al development principles, which Profes­sor related to the problems described in the letters. The article presents the sub­ject matter of the features and examples of psychological problems raised in read­ers’ letters. Based on the analysis of the replies to readers’ letters, the author de­scribes the principles of providing psycho­logical first aid:formal principles (struc­ture and language) and principles relating to content. It is a starting point for reflec­tion on possibilities of using Kazimierz Dąbrowski’s achievements in our times in different areas of psychological counseling. Dąbrowski’s journalism is a phenomenon that is worthy of reflection for develop­mental psychologists, especially when its sociohistorical context is considered.

czytaj dalej..

Czy osoba istnieje? „Ja” i osobowość – dezintegracja i transcendencja.

Przedruk za „Ethos” 29(2016) nr 4(116) za zgodą autora.

Można powiedzieć, że Sokrates i Chrystus tworzą swego rodzaju europejski haplotyp egzystencjalny, etyczny i religijny, do którego należą już nie tylko Europejczycy, lecz także ludzie całego świata. Stoi on u podłoża „haplotypu ontologicznego” ludzkości, a więc zawiera jakiś rodzaj konieczności – bez niego ludzkie istnienie staje się nieludzkie lub antyludzkie.

czytaj dalej..

Nota o Instytucie Higieny Psychicznej z 1936 roku

Źródło: NAUKA POLSKA, 1936 nr XXI, s. 264-165/ Dział: KRONIKA POLSKA/ INSTYTUT HIGJENY PSYCHICZNEJ w Warszawie (ul. Puławska 91, Amelin Dolny). Instytut powstał w 1935 r. przy Państwowej Szkole Higieny. Zaczątkiem jego były: Przychodnia i Oddział Neuropsychiatrji Dziecięcej i Pedagogiki Leczniczej, zorganizowane przy szpitalnictwie miejskim we wrześniu 1933 r. Do zadań Instytutu należy: – a) […]

czytaj dalej..

Śmierć jako lustro Życia. Modele kognitywnej korelacji i dekorelacji życia i śmierci.

Tekst wygłoszony na XII Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej – Człowiek w opiece i medycynie paliatywnej . Aspekt medyczny, filozoficzny, etyczny,prawny i kulturowy. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław, 2.12, 2016r.

czytaj dalej..

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna imienia Profesora Kazimierza Dąbrowskiego w Puławach

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Puławach przyjęła jako swojego patrona Prof. Kazimierza Dąbrowskiego.

czytaj dalej..

Lustro śmierci (Pamięci Prof. Kazimierza Dąbrowskiego)

„albowiem tylko prawda, która jest budująca jest dla ciebie prawdą”
(Soren Kierkegaard, Ultimatum)

czytaj dalej..